Во категоријата „ЦE“ спаѓаат група на возила влечени од страна на возило кое припаѓа во категорија „Ц“ на кое може да биде придодадено приклучно возило чија најголема дозволена маса е поголема од 750 kg согласно прописите од областа на единечно одобрение на возила.
Услови и потребни документи:
 
 • Наполнети 21 години возраст
 • Најмалку една година да поседува возачка дозвола од категорија „Ц“
 • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач (фотокопија заверена на нотар)
Услови и потребни документи:
 
 • Наполнети 21 години возраст
 • Најмалку една година да поседува возачка дозвола од категорија „Ц“
 • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач (фотокопија заверена на нотар)

Инструктори за ЦE-категорија

Име и Презиме
Име и Презиме
Име и Презиме