Во категоријата „Ц“ спаѓаат моторни возила кои не спаѓаат во категориите „Д1“ или „Д“ чија најголема дозволена маса надминува 3 500 kg, а кои се конструирани за превоз на не повеќе од осум патници покрај возачот и истите може да се комбинираат со приколка чија најголема дозволена маса е помала од 750 kg.
Услови и потребни документи:
 
 • Наполнети 21 години возраст
 • Може да се оспособува и со 21 години и шест месеци
 • Најмалку една година да поседува возачка дозвола од категорија „Б“
 • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач (фотокопија заверена на нотар)
Услови и потребни документи:
 
 • Наполнети 21 години возраст
 • Може да се оспособува и со 21 години и шест месеци
 • Најмалку една година да поседува возачка дозвола од категорија „Б“
 • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач (фотокопија заверена на нотар)

Инструктори за Ц-категорија

Име и Презиме
Име и Презиме
Име и Презиме