Во категоријата ,,А“ спаѓаат мотоцикли со или без бочна приколка, како и трицикли со моќност поголема од 15 kw.
Услови и потребни документи:
 
 • Наполнети 24 години возраст или
 • Наполнети 21 години возраст ако 2 години поседува категорија „А2“
 • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач (фотокопија заверена на нотар)
Услови и потребни документи:
 
 • Наполнети 24 години возраст или
 • Наполнети 21 години возраст ако 2 години поседува категорија „А2“
 • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач (фотокопија заверена на нотар)

Инструктори за А - категорија

Име и Презиме
Име и Презиме
Име и Презиме